Oferta

Usługi dla MŚP

Doradztwo Formalno-Finansowe:

Gospodarka Odpadami:

 

– kompleksowe doradztwo i uczestnictwo w procesie uzyskiwania dofinansowania z funduszy UE: NCBiR, PARP i inne.

– pomoc w rozliczeniu dofinansowań z funduszy UE

– doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii

– doradztwo w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych w kraju i za granicą

– tworzenie koncepcji, zestawień, analiz, biznes planów i opracowań branżowych

– doradztwo w zakresie przygotowywania, wdrażania i realizacji projektów B+R

 

– doradztwo w zakresie systemów zbiórki odpadów komunalnych

– doradztwo w zakresie inwestycji w zakłady przetwarzania odpadów komunalnych, w tym RIPOK

– doradztwo w zakresie funkcjonowania zakładów przetwarzania odpadów komunalnych

– pośrednictwo w handlu surowcami wtórnymi

– pośrednictwo w handlu paliwem alternatywnym 19 12 10 RDF

– pośrednictwo w handlu frakcją 19 12 12

– przeprowadzanie procedur uzyskiwania pozwoleń: na budowę, lokalizacyjnych, środowiskowych, zintegrowanych, częściowych i innych.

– sprzedaż własnej technologii biostabilizacji odpadów

Energia Słoneczna:

Odzysk Energetyczny Odpadów:

– inwestorskie realizacje inwestycji w Elektrownie Słoneczne powyżej 5 MW wraz z infrastrukturą

– systemy magazynowania energii elektrycznej wraz z modułem kompensacji mocy biernej

– pomoc i doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych) na inwestycje w Elektrownie Słoneczne o mocy min. 500 kW

– kompleksowe systemy i urządzenia dla Elektrowni Słonecznych o mocach min. 500 kW

 

— doradztwo w zakresie badań i projektowania zakładów odzysku energetycznego odpadów komunalnych

– opiniowanie prawne i formalne inwestycji w zakłady odzysku energetycznego odpadów komunalnych

– doradztwo technologiczne, formalne i prawne dla inwestycji w zakłady odzysku energetycznego odpadów komunalnych

– doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie systemów doczyszczania spalin dla instalacji termicznego przekształcania odpadów

– doradztwo w zakresie produkcji paliwa alternatywnego na potrzeby przemysłu cementowego oraz ciepłownictwa lokalnego

Usługi dla JST

Doradztwo Formalno-Finansowe:

Gospodarka Odpadami:

– kompleksowe doradztwo i uczestnictwo w procesie uzyskiwania dofinansowania z funduszy UE: NCBiR, PARP i inne.

– pomoc w rozliczeniu dofinansowań z funduszy UE

– doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii

– tworzenie koncepcji, zestawień, analiz, biznes planów i opracowań branżowych

– doradztwo w zakresie przygotowywania, wdrażania i realizacji projektów B+R

– doradztwo, koordynacja i udział w tworzeniu Klastrów Energii

– doradztwo w zakresie przygotowywania procedur formalnych, niezbędnych dla rozpoczęcia inwestycji, znalezienia inwestora oraz tworzenia modeli PPP

– organizowanie akcji promocyjnych i uświadamiających mieszkańców, w zakresie gospodarki odpadami

– doradztwo w zakresie tworzenia i modernizacji systemów zbiórki odpadów komunalnych na terenie miast, gmin i klastrów oraz innych porozumień międzygminnych

– doradztwo w zakresie inwestycji w zakłady przetwarzania odpadów komunalnych, w tym RIPOK

– doradztwo w zakresie funkcjonowania zakładów przetwarzania odpadów komunalnych

– pośrednictwo w handlu surowcami wtórnymi

– pośrednictwo w handlu paliwem alternatywnym 19 12 10 RDF

– pośrednictwo w handlu frakcją 19 12 12

– przeprowadzanie procedur uzyskiwania pozwoleń: na budowę, lokalizacyjnych, środowiskowych, zintegrowanych, częściowych i innych.

– sprzedaż własnej technologii biostabilizacji odpadów

Energia Słoneczna:

Odzysk Energetyczny Odpadów:

– inwestorskie realizacje inwestycji w Elektrownie Słoneczne powyżej 5 MW wraz z infrastrukturą (w tym magazynami energii)

– systemy magazynowania energii elektrycznej wraz z modułem kompensacji mocy biernej

– pomoc i doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych) na inwestycje w Elektrownie Słoneczne o mocy min. 500 kW

– kompleksowe systemy i urządzenia dla Elektrowni Słonecznych o mocach min. 500 kW

– pomoc i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy oraz ich późniejszej redystrybucji wśród mieszkańców, z przeznaczeniem na rozwój energetyki prosumenckiej (przydomowe instalacje słoneczne)

 

— doradztwo w zakresie projektowania zakładów odzysku energetycznego odpadów komunalnych

– opiniowanie prawne i formalne inwestycji w zakłady odzysku energetycznego odpadów komunalnych

– doradztwo technologiczne, formalne i prawne dla inwestycji w zakłady odzysku energetycznego odpadów komunalnych

– doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie systemów doczyszczania spalin dla instalacji termicznego przekształcania odpadów

– doradztwo w zakresie produkcji paliwa alternatywnego na potrzeby przemysłu cementowego oraz ciepłownictwa lokalnego

– inwestorskie realizacje inwestycji w zakłady odzysku energetycznego odpadów komunalnych

– kompleksowa organizacja i wdrażanie modelu „Zamkniętych Systemów Lokalnego Odzysku Energetycznego Odpadów Komunalnych”

Usługi dla Klientów Indywidualnych

– doradztwo w zakresie opracowania biznesplanów

– pomoc w pozyskaniu finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej

– tworzenie analiz i opracowań branżowych, niezbędnych w procesie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub otrzymania wsparcia finansowego

– pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowania

– opiniowanie innowacyjnych pomysłów z branży gospodarki odpadami i ochrony środowiska

– pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i rejestracji spółek z o.o.