Gminy Niezależne Energetycznie

        Gminy Niezależnie Energetyczne – to takie jednostki administracyjne, które całość swojego zapotrzebowania energetycznego zaspakajana jest dzięki wykorzystaniu istniejących na jej terenie źródeł energii. Mogą to być zarówno źródła wyczerpywalne jak i Odnawialne Źródła Energii. 

       Ideą takich zamkniętych systemów energetycznych jest to, by źródła energii, napędzane były lokalnie dostępnymi surowcami. Należą do nich w głównej mierze:

– wiatr (farmy wiatrowe)

– słońce (farmy słoneczne)

– woda (elektrownie wodne)

– węgiel (jeśli na danym terenie znajduje się taka kopalnia)

– biomasa roślinna (poprzez biogazowanie lub odzysk energetyczny)

– biomasa odpadowa (j.w.)

– odpady komunalne (powstające na terenie danej jednostki administracyjnej)

       Dzięki analizie dostępnych źródeł energii, a następnie wyliczeniu ich potencjału energetycznego można oszacować czy i w jakim stopniu możliwe jest zaspokojenie lokalnych potrzeb energetycznych (elektrycznych i cieplnych). Następnie należy wykonać stosowny plan działania, poczynając od działań formalno-prawnych, umożliwiający późniejszą realizację wszelkich niezbędnych inwestycji, pozwalających na jak największe uniezależnienie się danej jednostki administracyjnej od zewnętrznych źródeł energii. 

      Takie działanie ma na celu przede wszystkim:

– zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

– wykorzystanie lokalnych źródeł energii

– zmniejszenie bezrobocia w regionie

– walka z ubóstwem energetycznym

– walka ze smogiem

– obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, zarówno bezpośrednio dla mieszkańców jak i budynków publicznych

– obniżenie kosztów gospodarowania odpadami

– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy/porozumienia lokalnego

Domat Consulting oferuje kompleksową organizację takich Niezależnych Energetycznie Systemów Lokalnych. Dzięki technologiom własnym a także doświadczeniu naszych partnerów biznesowych i naukowych, proponujemy następujący model współpracy:

I. Analizy wstępne:

1. Analiza stanu aktualnego lokalizacji

2. Analiza możliwości lokalizacji

3. Opracowanie planu i harmonogramu działań (w wariantach) – do wyboru i akceptacji władz lokalnych i społeczeństwa

II. Działania formalno-prawne:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu powołania wszelkich niezbędnych struktur organizacyjnych, w tym:

– Holding Komunalny

– Klaster Energii

– Spółki Celowe

– PPP

2. Przygotowanie wszelkich niezbędnych procedur dodatkowych, zależnych od woli władz lokalnych.

3. Rozpoczęcie działań nakierowanych na realizację założonego planu i harmonogramu. 

III. Działania inwestycyjne:

1. W zależności od wybranej przez władze lokalne drogi i formy współpracy oferujemy:

– pomoc w pozyskaniu finansowania zewnętrznego (w tym UE) dla podmiotów gminnych

– pomoc w pozyskaniu finansowania prywatnego w formie PPP

– pomoc w pozyskaniu inwestorów państwowych

– pomoc w pozyskaniu inwestorów prywatnych

– w niektórych przypadkach oferujemy również inwestycje własne 

IV. Działania obsługi bieżącej:

1. Obsługa zakładów realizowanych przy udziale technologii własnych (spółki celowe, gwarancja, umowa o obsługę)

2. Koordynacja pracy zakładów realizowanych w oparciu o technologie naszych partnerów biznesowych i naukowych

3. Pomoc w realizacji inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych istniejących zakładów

4. Pomoc w zarządzaniu powstałym systemem

5. Optymalizacji zużycia energii wyprodukowanej samodzielnie, optymalizacja zbytu na produkty uboczne, odpady i paliwo alternatywne


Domat Consulting dysponuje technologiami własnymi, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w Niezależnych Lokalnych Systemach Energetycznych, w tym:

1. Zamknięte Systemy Lokalnego Odzysku Energetycznego Odpadów Komunalnych

2. Niezależne energetycznie systemy ładowania pojazdów elektrycznych wraz z punktami obsługi mieszkańców i turystów

3. System wyspowych elektrowni słonecznych wraz z przemysłowymi magazynami energii przy wykorzystaniu urządzeń m.in.:

– KEHUA

– HUAWEI

– JASOLAR

– JINKO

– SOLAREDGE

– BYD

– Pinggao Group Co. ltd.

1. Magazyny Energii dostarczane przez Pinggao Group Co. Ltd. 

2. Elektrownie Słoneczne dostarczane przez Net-Cable Sp. z o.o.

3. Instalacje odzysku energetycznego odpadów produkcji SEFAKO S.A.

4. Wielopaliwowe instalacje odzysku energetycznego biomasy, odpadów i paliwa konwencjonalnego produkcji RAFAKO S.A.

5. Zakłady stabilizacji osadów ściekowych i produkcji wysokojakościowego nawozu – EQUIPO Sp. z o.o.

1. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie – Państwowy Instytut Badawczy

2. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

3. Uniwersytet Morski w Gdyni

4. Politechnika Świętokrzyska

5. Krajowa Izba Klastrów Energii

6. BGK S.A.

7. Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

8. Kielecki Park Technologiczny

9. ENEA Innowacje Sp. z o.o.

10. RAFAKO Innovation Sp. z o.o.

11. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

12. PGO w Promniku Sp. z o.o.

13. Świętokrzyski Klaster Energii w Staszowie

14.  PGK w Końskich Sp. z o.o.

15. PEC w Końskich Sp. z o.o.

16. PWiK w Końskich Sp. z o.o.

17. PGKiM w Staszowie Sp. z o.o.

18. ZEC w Staszowie Sp. z o.o.

19. ZGOK w Rzędowie Sp. z o.o.

20. ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

21. Cementownia Ożarów S.A.

22. LAFARGE S.A.

23. Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

24.  FABET S.A.

25. PPUH Eko-Energia Sp. z o.o.

26. Eko Energia Polska Sp. z o.o.